Libercasa Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 8 juni 2015 van toepassing op ieder gebruik van de website Libercasa.nl en Libercasa.be (de "Website")(zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Libercasa worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Libercasa aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Libercasa raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een "Gebruiker") aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Libercasa kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u een email te sturen aan info@libercasa.com. Wij bevestigen de ontvangst van uw email altijd schrijftelijk.

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

  • gebruik van de diensten van Libercasa;
  • het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
  • onjuiste informatie op de Website;
  • afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of
  • wijzigingen in de diensten van Libercasa of wijzigingen in of op de Website.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot (a) maximaal de totale vergoeding die de Gebruiker aan Libercasa heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150, al naar gelang wat hoger is.

Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Adverteerders om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. Libercasa geeft daarover geen garantie.

Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Adverteerders om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. Libercasa geeft daarover geen garantie.

Libercasa kan u ook niet garanderen dat de producten of diensten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

Iedere Gebruiker vrijwaart Libercasa voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

  • het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie,
  • het gebruik van via de Website gekochte producten; en
  • het gebruik van via de Website aangeboden diensten; en
  • het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) Advertentie en/of het geleverde product.

Libercasa behoudt zich het recht voor om ten aller tijden, zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande waarschuwing advertenties van haar sites te verwijderen en gebruikersaccounts te sluiten.